Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Milestone srl

Mikrotalasna digestija, ekstrakcija i hidroliza, analiza žive

Milestone Ethos X

Priprema uzorka je najmanje razvijen korak u hromatografskim analitičkim procedurama i najviše je sklon greškama.

Mnoge laboratorije još uvek koriste Soxletov metod koji je razvijen 1879.  Ethos X ekstrakcija uz pomoć mikrotalasne pećnice koristi zatvorene posude za zagrevanje rastvarača za ekstrakciju iznad njegove atmosferske tačke ključanja. Rad na povišenoj temperaturi povećava rastvorljivost analita od interesa i smanjuje viskozitet rastvarača, što dovodi do efikasnije pripreme uzorka i kraćeg vremena ekstrakcije. Ekstrakcija Ethos X-u je selektivna, brza i daje tačnije i preciznije rezultate od drugih metoda. Tipične primene ekstrakcije rastvaračem uz pomoć mikrotalasne pećnice uključuju organske zagađivače iz matrica životne sredine, određivanje masti u uzorcima hrane, zagađivače iz hrane i ekstrakciju aditiva iz plastike.

 • POUZDANA GC ILI GC-MS ANALIZA
 • NIŽI TEKUĆI TROŠKOVI
 • NISKA POTROŠNJA RASTVARA
 • VISOKA EFIKASNOST
 • VISOKA POUZDANOST

Određivanje ukupne masti u matricama za hranu i hranu za životinje je rutinska analiza koja se i dalje oslanja na zastarele metode koje zavise od matrice i zastarele i  tehnologije.

U ETHOS X-u  hidroliza i ekstrakcija se obavljaju u jednom koraku i za kraće vreme, obezbeđujući veću produktivnost, nižu cenu analize uz bezbedan rad.

https://www.milestonesrl.com/products/microwave-extraction

Brošura

Ethos LEAN

ETHOS LEAN je platforma koju nudimo korisnicima visokih očekivanja ali nešto užeg obima primene. Ova platforma podržava MAXI-14 rotor koji se sastoji od 14 pozicija, sudova koji su sposobni da podnesu do 35 bara pritiska tokom procesa digestije. Međutim, ETHOS LEAN je platforma jednakih tehničkih karakteristika kao i proširena verzija pod imenom ETHOS EASY i ETHOS UP u segmentu materijala od kojih je pećnica izrađena, bezbednosnih sistema, beskontaktne temperaturne kontrole, PID kontrole i sl. Ukoliko vam je potreban pouzdan sistem visokih performansi, a razmišljate i o uštedi prostora u laboratoriji, ETHOS LEAN je najbolji izbor.

MAXI-14 rotor je unapređen u svrhu kompatibilnosti sa easyTEMP tehnologijom beskontaktnog očitavanja i praćenja temperature u svakom sudu te u sprezi sa easyCONTROL softverom nudi jedinstvenu kontrolu procesa digestije koja obezbeđuje pouzdanu povratnu spregu i time bezbedan proces digestije širokog spektra matriksa, organskih uzoraka i uzoraka životne sredine prema zvaničnim EPA metodama

 • Robusnost i pouzdanost
  pećnice sačinjene od nerđajućeg čelika sa presvlakama otpornim na koroziju
 • Kompaktnost i ekonomičnost
  zahteva manje radnog prostora u laboratoriji, a nudi isto što i napredniji modeli
 • Lakoća rukovanja i upotrebe
  zahvaljujući jedinstvenom dizajnu sudova
 • Napredna kontrola procesa digestije
  za visok kvalitet procesa

https://www.milestonesrl.com/products/microwave-digestion/ethos-lean

Brošura

Ethos EASY

ETHOS EASY kao naslednik pređašnjih Ethos modela, preko 20 godina je vodeća platforma za digestiju sa najoptimalnijim parametrima. Ovaj model nudi mogućnost upotrebe najšireg spektra metoda jer podržava veliki broj rotora različitih performansi. Osim rotora za digestiju, ovaj jedinstveni sistem daje značajan izbor rotora za ekstrakciju, hidrolizu, evaporaciju i sintezu gde u kombinaciji sa pratećim komponentama dobijate izuzetno visoku fleksibilnost i produktivnost upotrebom samo jednog instrumenta. Imajući u vidu prošireni obim zahteva za analizom različitih tipova uzoraka na veliki broj elemenata pomoću ICP-MS sistema, od izuzetne je važnosti da priprema uzoraka bude adekvatna, maksimalno pouzdana. Takođe, sam razvoj ICP-MS tehnologije pomera granice i zahteva visoko pouzdanu digestiju kompleksnih matriksa kako bi se dostigle vrlo niske granice detekcije. ETHOS EASY je jedan od modela instrumenata koji vam upravo to i nudi, da ostvarite adekvatan pred analitički korak – pripremu vaših uzoraka.

ETHOS EASY pokriva kompletan opseg vaših zahteva za digestijom, od rutinskih do visoko zahtevnih uzoraka uključujući i aplikacije koje propisuju zvanične metode: US EPA 3052 (sedimenti, muljevi i zemljište); US EPA 3015 (tečni uzorci i ekstrakti).

 • Rotori najveće propusnosti
  širok spektar dostupnih rotora kako za rutinske tako i za najzahtevnije aplikacije, sa velikim brojem radnih pozicija
 • Pojednostavljen razvoj metoda
  „EasyCONTROL“ softver sadrži veliku bazu implementiranih metoda koje značajno uvećavaju produktivnost
  i pokrivaju najveći procenat vaših zahteva pa tako retko imate potrebu za razvojem sopstvenih metodа
 • Robusnost i pouzdanost
  pećnice sačinjene od nerđajućeg čelika sa presvlakama otpornim na koroziju
 • “Vent-and-reseal” tehnologija
  jedinstvena tehnologija ventiliranja sudova tokom procesa digestije osigurava vam bezbedan
  ali u isto vreme pouzdan rad bez gubitka lako isparljivih metala

https://www.milestonesrl.com/products/microwave-digestion/ethos-easy

Brošura

Ethos UP

ETHOS UP u potpunosti opisuje filosofiju kompanije Milestone na polju mikrotalasne digestije uzoraka kao pred analitičkog koraka jednako važnog kao i sama elementarna analiza. Ovaj model, specijalno dizajniran za mikrotalasnu digestiju kiselinama u zatvorenim sudovima nudi visoku produktivnost, bezbedan rad, laku upotrebu, umreženost bazom podataka i znanja, fleksibilnost u segmentu ekspertiza i razvoja aplikacija. Nudeći širok spektar dodatne opreme, ETHOS UP mikrotalasni sistem za digestiju upotpunjuje vizionarski koncept kompanije Milestone “Potpune pripreme uzoraka mikrotalasima” nudeći krajnje prvoklasno rešenje za mikrotalasnu ekstrakciju rastvaračima takođe, ali istovremeno i rešenje za mikrotalasnu visokotemperaturnu fuziju, vakuum evaporaciju pa čak i organsku i neorgansku sintezu ili hidrolizu proteina.

Mikrotalasna pećnica za digestiju- ETHOS UP pokriva kompletan opseg uzoraka za pripremu elementarne analize, od rutinskih do vrlo kompleksnih i zahtevnih matriksa, aplikacija uključujući i prateći metode “US EPA method 3052” za sedimente, muljeve i zemljište, kao i “US EPA method 3015” za tečne uzorke i ekstrakte.

 • Rotori najveće propusnosti
  Sistem za digestiju baziran na upotrebi rotora
  za rutinske ali i vrlo kompleksne i izazovne aplikacije
 • Pojednostavljen razvoj metoda
  EasyCONTROL” softver u mnogome pojednostavljuje postavku
  i razvoj metoda digestije, uvećava produktivnsot i unapređuje
  efikasnost procesa digestije
 • Superiorne bezbednosne karakteristike
  Konstrukcija izrađena od nerđajućeg čelika i patentirana
  vent-and-reseal” tehnologija ventiliranja sudova za digestiju
  osiguravaju apsolutno bezbedan i produktivan rad
 • Znanje i podrška
  Jedinstvena i uvek ažurna online platforma kao izvor svih važnih informacija i literature

https://www.milestonesrl.com/products/microwave-digestion/ethos-up

Brošura

ultraWAVE

Patentiranom SRC tehnologijom (Single Reaction Chamber – Jedinstveni reaktor) kao i kod prethodnika (instrument ultraCLAVE) ultraWAVE je takođe instrument koji omogućava procesuiranje mešovitih, raznorodnih matriksa u istom ciklusu. ultraWAVE koristi vijale i nosače vijala umesto tradicionalnih sudova za digestiju i rotora, a sve u svrhu umanjenja koraka manipulacije uzorcima pre pokretanja samog ciklusa digestije. Unapređenjem ovog značajnog koraka u radu, ultraWAVE u potpunosti menja pristup pripreme uzoraka za mikrotalasnu digestiju i time utiče na povećanu celokupnu efikasnost elementarne analize. Nova generacija digestije mikrotalasima u jedinstvenom reaktoru visokog pritiska nudi mogućnost razaranja do 26 uzoraka simultano na temperaturama do 300°C i pritiscima do 200 bar-a, te je ukupna produktivnost jedne laboratorije sada na mnogo višem nivou. ultraWAVE je instrument koji zauzima vrlo malo prostora u vašoj laboratoriji, a zauzvrat nudi zavidne performanse iako koristi vijale malih zapremina – odvage uzoraka za digestiju se kreću u opsegu od 0.5 do čak 5 grama.

 • Unapređen proces rada: ultraWAVE
  Drastično umanjuje manipulaciju uzorcima u poređenju sa tradicionalnim načinom pripreme u kom se susrećemo sa otvaranjem/zatvaranjem sudova za digestiju i sl.
 • Dvostruko veća propusnost
  15 uzoraka unutar 45 minuta od samog početka do potpuno spremnog razorenog uzorka
 • Bez potrebe za klasifikacijom šarži
  Bilo koja kombinacija raznorodnih uzoraka može se podvrgnuti digestiji u jednom ciklusu, simultano
 • Niži troškovi rada
  Upotrebom jednokratnih staklenih vijala eliminiše se potreba za čišćenjem sudova za digestiju čime je i razvoj metode praktično eliminisan

https://www.milestonesrl.com/products/microwave-digestion/ultrawave

Brošura

ultraCLAVE

Patentiranom SRC tehnologijom (Single Reaction Chamber – Jedinstveni reaktor) ultraCLAVE instrument omogućava procesuiranje mešovitih, raznorodnih matriksa u istom ciklusu. ultraCLAVE koristi vijale i nosače vijala umesto tradicionalnih sudova za digestiju i rotora, a sve u svrhu umanjenja koraka manipulacije uzorcima pre pokretanja samog ciklusa digestije. Unapređenjem ovog značajnog koraka u radu, ultraCLAVE u potpunosti menja pristup pripreme uzoraka za mikrotalasnu digestiju i time utiče na povećanu celokupnu efikasnost elementarne analize. Nova generacija digestije mikrotalasima u jedinstvenom reaktoru visokog pritiska nudi mogućnost razaranja do 77 uzoraka simultano na temperaturama do 300°C i pritiscima do 200 bar-a, te je ukupna produktivnost jedne laboratorije sada na mnogo višem nivou.

 • Automatizovan rad
  Svi koraci digestije vrše se potpuno automatizovano i kontrolisani su softverom operativnog sistema instrumenta
 • Jedan metod digestije za sve uzorke
  Bilo koja kombinacija uzoraka u smislu raznorodnosti matriksa može biti podvrgnuta digestiji u jednom simultanom ciklusu, bez potrebe za klasifikovanjem šarži uzoraka prema tipu
 • Izuzetno visoka propusnost
  Nekoliko standardnih nosača uzoraka dizajnirano je tako da podržavaju 6 do 77 zasebnih vijala koje mogu biti staklene, kvarcne ili teflonske (TFM)
 • Dugoročna ušteda
  Redukovanom potrošnjom kiselina, potrošnog materijala i smanjenom potrebom za osobljem u laboratoriji, ostvarena je dugoročna ušteda upotrebom ovog unapređenog sistema za mikrotalasnu digestiju uzoraka

https://www.milestonesrl.com/products/microwave-digestion/ultraclave

Brošura

DMA-80 evo

Poznati su brojni izazovi u analizi žive kao elementa koji je vrlo zahtevan kako za analitičare tako i iz aspekta same instrumentacije koja je danas u upotrebi u svrhu analize ovog elementa. Od zamorne pripreme uzoraka pa do izazova održavanja analizatora, živa iako izuzetno važan ekološki parametar, donosi višestruke komplikacije čak i upotrebom savremenih ICP-MS sistema, pogotovu kada govorimo o visokim koncentracijama Hg. DMA-80™ analizator nudi mogućnost analize tečnih, čvrstih i gasovitih uzoraka i to sve bez pripreme i sve to uz vreme analize od 6 minuta, a prema zvaničnoj EPA metodi (EPA 7473). Milestone srl razvio je ovaj sistem i time načinio značajnu revoluciju u analizi pomenutog parametra te tako utisnuo svoj pečat na svim poljima rada: zaštita životne sredine, prehrambena industrija, kozmetika, poljoprivreda, rudarska industrija, petrohemija itd.

DMA-80™ evo sa dvozračnim spektrometrom, značajno uvećava odnos signal-šum i time donosi visoko poboljšanje u detekciji parametra elementarne žive odnosno značajno snižava limit kvantifikacije uz izuzetno visoku ponovljivost čak i pri ppt vrednostima. Uz jedinstvenu kalibraciju izvedenu upotrebom ili tečnih ili čvrstih referentnih materijala, ovaj analizator omogućava analizu svih dostupnih matriksa u svom punom opsegu – od ppt do ppm nivoa. Kalibracija je vrlo robusna i trajna zahvaljujući stabilnosti agenasa koji su u upotrebi, a sadrže se u katalizatoru i amalgamatoru kao jedinim komponentama potrošnog materijala ovog instrumenta. Ovim se eliminiše svakodnevna ili vrlo frekventna kalibracija instrumenta što dodatno i olakšava rad operatera i umanjuje troškove rada.

 • Unapređen dizajn
  Ne samo estetski već primarno tehnološki, sistem koji nudi performanse na visokom nivou čak i pri analizi ppt nivoa analita
 • Tehnologija laka za upotrebu
  Uz jedinstvenu i dugotrajnu kalibraciju za sve vrste uzoraka
 • Bez memorijskog efekta
  Zahvaljujući revolucionarnoj naprednoj funkciji auto-blanka
 • Milestone Connect platforma
  30 godina iskustva i materijala razvijanog od strane proizvođača i korisnika, na jedan klik od vas
 • Puna usaglašenost sa metodama
  US EPA Method 7473, ASTM method D-6722-01 kao i D-7623-10
 • Uvećajte i ubrzajte isplativost
  Pomoću sistema koji se lako održava i sadrži visoko pouzdane komponente

https://www.milestonesrl.com/products/mercury-determination/dma-80-evo

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana